เคล็ดลับยื่นภาษีเงินได้ที่ต้องเสียสำหรับมือใหม่ พร้อมวิธีลดหย่อนภาษีให้ได้เงินคืน

วิธีลดหย่อนภาษี
“ภาษีเงินได้” คือหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้จากการรับค่าจ้างหรือเงินเดือนจากการทำงานประจำ โดย ในทุก ๆ ปีมนุษย์เงินเดือนทุกรายไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือ First Jobber ก็จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้เหมือนกันหมด ถึงแม้ว่าฐานเงินได้ทั้งปีจะยังไม่เข้าเกณฑ์ก็ตามซึ่งนับเป็นเรื่องสามัญอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าเงินได้ที่ต้องเสียภาษีนั้นยังมีวิธีช่วยลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องอยู่ ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อาจไม่เคยรู้ว่าวิธีนี้สามารถช่วยให้ผู้ยื่นภาษีรับเงินคืนได้ในตามจำนวนที่ยื่นลดหย่อนไป แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้ต้องขออธิบายเรื่องเงินได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับมือใหม่ได้เข้าใจตรงกันเสียก่อนว่าภาษีเงินได้คืออะไร และทำไมต้องเสียภาษี?

ภาษีเงินได้คืออะไร ใครที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้?

“ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) คือภาษีที่ทางภาครัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากการทำงานประจำ โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีเงินได้ที่ต้องเสียเป็นรายปี โดยผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องแสดงเอกสารที่เรียกว่า “แบบชำระภาษี” เพื่อทำการนำจ่ายให้กับทางภาครัฐหรือกรมสรรพากรอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี ซึ่งผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้นั้นเบื้องต้นต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ก่อนคือ “ผู้ที่เข้าเกณฑ์ยื่นภาษี” และ “ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสียภาษีเงินได้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ยื่นภาษี

ในกลุ่มแรกนี้สามารถแยกย่อยลงไปอีกระหว่างคนโสดและคนมีคู่

คนโสด

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท
 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท
 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้

กลุ่มถัดมาคือกลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยเริ่มต้นจากผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,833 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา เพราะเมื่อนำรายได้ทั้งปีมาหักลบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงสิทธิ์ลดหย่อนต่าง ๆ ก็จะทำให้เหลือเงินสุทธิไม่เกิน 150,000 บาท

ส่วนคนที่มีรายได้มากกว่า 150,000 บาทสามารถอิงจากอัตราการเสียภาษีเงินได้รายบุคคลที่ต้องเสียการจากกรมสรรพากรเพื่อเปรียบเทียบได้ในหัวข้อถัดไป

อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลปีล่าสุด (2564)

ตารางเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาจากกรมสรรพสามิต เป็นชุดข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้ที่ต้องเสียเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เงินได้สุทธิขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีจะเริ่มที่ 150,000 บาท คิดเป็น 5% ของเงินได้ทั้งหมด หรือประมาณ 7,500 บาท ส่วนในช่วงรายได้สุทธิที่มากขึ้นก็จะมีอัตราภาษีที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของขั้นอัตราภาษีภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
0 – 150,000150,0005ยกเว้น*
เกิน 150,000 – 300,000150,00057,5007,500
เกิน 300,000 – 500,000200,0001020,00027,500
เกิน 500,000 – 750,000250,0001537,50065,000
เกิน 750,000 – 1,000,000250,0002050,000115,000
เกิน 1,000,000 – 2,000,0001,000,00025250,000365,000
เกิน 2,000,000 – 5,000,0003,000,00030900,0001,265,000
เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป35

สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถคำนวณได้ 2 ขึ้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. คำนวณหาเงินได้สุทธิทั้งหมด
  เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ

2. คำนวณหาภาษีเงินได้ที่ต้องเสียจากเงินได้สุทธิ
เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย

First Jobber ต้องเสียภาษีหรือไม่?

สำหรับ First Jobber หรือกลุ่มพนักงานที่พึ่งทำงานเป็นปีแรก อาจสงสัยกันว่าตนเองจำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่สามารถฟันธงได้ว่าต้องเสียหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเริ่มต้นของแต่ละคนเป็นหลัก แต่โดยส่วนมากหากมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 25,833 บาท ก็อาจไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียนั่นเอง แต่ทุกคนจำเป็นต้องยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาเหมือนกัน จากการอิงตามฐานเงินได้ของคนโสดที่เกิน 120,000 บาทต่อปี

เทคนิคยื่นภาษีด้วยวิธีลดหย่อนที่ถูกต้อง

มาถึงมุมของคนที่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้กันบ้าง หลาย ๆ คนมักมองหาตัวช่วยหรือวิธีลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการลดหย่อนภาษีนั้นเป็นวิธีการที่สามารถนำไปหักกับเงินได้ หลักจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วก็จะช่วยให้เสียภาษีได้น้อย แต่จะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่  อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวิธีลดหย่อนภาษีแต่ละประเภทโดยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 5 กลุ่มดังนี้

กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 1-2 บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และค่าลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรกี่คนก็ได้ตามจำนวนบุตรจริง
 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะบิดา-มารดา (ของตัวเองและคู่สมรส) 30,000 บาท/คน สูงสุด 4 คน
 • ค่าอุปการะผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 60,000 บาท

กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

 • ประกันสังคม ลดหย่อนตามจริง
 • ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกับชีวิตคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
 • ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท
 • ประกันชีวิตบำนาญ สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุน RMF สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท 
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนครูโรงเรียนเอกชน 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 13,200 บาท
 • กองทุน SSF สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

กลุ่มค่าลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

กลุ่มเงินบริจาค

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินสนับสนุนการกีฬา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินบริจาคเพื่อการพัฒนาสังคม 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนตามจริงที่บริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ลดหย่อนตามจริงที่บริจาคแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

กลุ่มนี้จะนับเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องรอโครงการจากทางภาครัฐ โดยที่ผ่าน ๆ มาทางภาครัฐเคยออกโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อนำไปเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลธรรมดาได้ ส่วนโครงการของปีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่ ต้องรอการประกาศจากทางภาครัฐอีกที

สรุปเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้ที่ต้องเสียพร้อมวิธีลดหย่อนที่ถูกต้อง

เรื่องภาษีเงินได้เป็นเรื่องทั่วไปที่ใกล้ตัวทุกคนที่สุด เพราะนับเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้ภาครัฐได้นำเงินไปพัฒนาประเทศชาติหรือนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน แต่ถึงอย่างนั้นภาครัฐก็ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนด้วยสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจากภาระส่วนบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาระส่วนบุคคล ครอบครัว ไปจนถึงการลงทุนต่าง ๆ สำหรับใครที่ได้ยื่นภาษีพร้อมชำระไปเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบภาษีเงินคืนได้จากการเช็กยอดเงินเข้าทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรืออยากตรวจสอบสถานะภาษีเงินคืนที่ลึกกว่านั้นสามารถเข้าได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือต้องการปรึกษาเรื่องบริการยื่นภาษีติดต่อ Humanica ได้ทันที

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]