5 กุญแจสำคัญในการเสริมสร้าง Employee Experience ขององค์กร

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน คือการสร้าง “Employee Experience” หรือประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน โดยจะโฟกัสไปที่ความความคาดหวัง และความต้องการของพนักงานเป็นหลัก เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการบุคลากร การทำ HR Marketing และ Employer Branding ที่ตรงจุด จากการศึกษาของ Forrester ’s 2021 Close the Employee Experience Gap พบว่า กว่า 78% ของเหล่า HR Leader คิดว่า Employee Experience จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 2 ปี ซึ่งนำมาทั้งการเติบโต และผลกำไรขององค์กร

ความสำคัญของ Employee Experience ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

พนักงานในแต่ละยุค แต่ละช่วงวัย มีความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Gen Z ที่ในตอนนี้เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของ Workforce มีความคาดหวัง มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากคนทำงานยุคก่อน

ไม่เพียงเงินเดือนสูง หรือสวัสดิการเหนือชั้นเท่านั้นที่จะดึงดูด Gen Z ให้อยากมาสมัครงาน หรืออยู่กับบริษัทนานขึ้น แต่พวกเขาต้องการมากกว่านั้น เช่น การได้ทำงานที่มีคุณค่า มีจุดมุ่งหมายสำหรับชีวิตส่วนตัว และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ไปจนถึงการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้นความคาดหวังเหล่านั้นจึงมีมิติ และซับซ้อนมากขึ้น

Employee Experience จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะของตัวช่วยของ HR และองค์กรในการจะค้นหาวิธีการในการตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และความสุขในการทำงานของพนักงาน ผ่านประสบการณ์ที่พนักงานจะได้รับในละ Touchpoint ตั้งแต่จุดแรกของการสมัครงาน ระหว่างทำงาน ไปจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานกับบริษัท

แนวทางสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

Jacob Morgan ผู้เขียนหนังสือ “The Employee Experience Advantage” ได้กล่าวถึงคีย์หลัก ซึ่งเป็นรากฐานของการเสริมสร้าง Employee Experience ในองค์กร โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และสถานที่ทำงาน ซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในกระบวนการ HR และออกแบบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยในช่วงปี 2021 นี้ มีปัจจัยหลากหลายด้านที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานได้ ดังนี้

1. โฟกัสไปที่ความปลอดภัยและสุขภาวะรอบด้านของพนักงาน

หากต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน องค์กรควรเริ่มต้นที่เรื่อง Wellbeing เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงาน ยังควบคู่ไปกับความคาดหวังในช่วงระหว่าง-หลังสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนล้วนใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่พนักงานจะได้รับ ไม่ควรจำกัดเพียงแค่ Wellbeing ทางกายเท่านั้น องค์กรควรใส่ใจไปถึงเรื่องสุขภาพจิต (Mental Wellbeing) ของพนักงานด้วยเช่นกัน รวมไปถึงด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ Career Wellbeing ที่องค์กรควรจะใส่ใจถึงคุณภาพเนื้องานที่มอบหมายให้พนักงานทำ ว่าเป็นงานที่พนักงานทำแล้วมีความสุขหรือไม่ เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง หรือเป็นงานจะช่วยพัฒนาทั้งตัวองค์กร และทักษะของพนักงานหรือไม่

2. ให้ความสำคัญกับ Employee Development

พนักงานยุคใหม่กระหายที่จะเรียนรู้ รวมทั้งให้คุณค่ากับองค์กรที่ทุ่มเทกับ Employee Development ดังนั้นโอกาสในการเรียนรู้ที่องค์กรมอบให้พนักงาน จะเป็นตัวจุดประกายประสบการณ์เชิงบวกที่พวกเขาจะได้รับ

ในปัจจุบัน การพัฒนาบุคคลากร หรือ Employee Development สามารถทำได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ทำให้องค์กรสามารถจัดเตรียมสื่อการเรียนที่สามารถ Personalize ไปกับตำแหน่งงาน หรือความสนใจ ทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่ตรงความต้องการในการเติบโตในสายงานของพนักงานแต่ละคนได้

3. มี Tool ที่ตอบโจทย์ทั้ง Work-Life

เทคโนโลยี และเครื่องมือการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดี จากการช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น จนส่งไปผลไปถึง Productivity และประสิทธิภาพของการทำงาน ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ลื่นไหล มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับฟังก์ชันการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และลดความซับซ้อนของกระบวนการ

ไปจนถึงการมีเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุขมากกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชั่น Work-Life ที่ตอบโจทย์ ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ง่าย เช่น สามารถทำเบิกเคลมบนแอปพลิเคชัน บันทึกเวลาเข้าออก ลาออนไลน์ เรียกดู E-payslip และเรียกใช้งานสวัสดิการที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก และใช้เวลาดำเนินการนาน จนส่งผลเชิงลบกับความพึงพอใจ

4. ปรับปรุงการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับฟีดแบ็กที่ได้รับจากพนักงาน

การสื่อสารที่โปร่งใส และชัดเจนทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร ในขณะเดียวกัน การสื่อสารที่ดีต้องไม่ใช่การสื่อสารทางเดียว เพราะสิ่งที่พนักงานต้องการคือ การสื่อสารกับองค์กรที่รับฟังพวกเขาด้วยเช่นกัน จากงานสำรวจของ Qualtrics พบว่าในปี 2021 สิ่งที่มีปัจจัยสำคัญมากสำหรับ Employee Experience คือการที่องค์กร หรือเมเนเจอร์รับฟังฟีดแบ็ก ความคิดเห็นของพนักงาน และไม่เพียงรับฟังเท่านั้น แต่ต้องมีการตอบสนองกับฟีดแบ็กของพวกเขาด้วย

อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจพบว่ามีเพียง 7% เท่านั้นที่บอกว่าองค์กรมีการดำเนินการตามฟีดแบ็กได้ดี ดังนั้น หากสามารถนำฟีดแบ็กที่ได้รับมาใช้งาน หรือดำเนินการปรับปรุง จะสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานได้ดีกว่า เนื่องจากพนักงานได้มองเห็นว่า เมเนเจอร์ และองค์กรให้ความสำคัญกับเสียงของพวกเขาอย่างแท้จริง

5) ปรับออฟฟิศ และสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม

แม้ว่าสถานที่ทำงานในปัจจุบันจะมีไดนามิกที่เปลี่ยนไปบ้างจากผลกระทบของ Covid-19 ที่เร่งให้บริษัทส่วนมากต้องทำงานจากที่บ้าน ความท้าทายคือ เมื่อต้องกลับมาทำงานในออฟฟิศอีกครั้ง บริษัทจะสามารถสร้างพื้นที่ที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยไปด้วยได้อย่างไร

เทรนด์ใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน โดยเฉพาะสถานที่ทำงาน จึงจำเป็นต้องมีถูกปรับไปตามความต้องการอย่างเหมาะสม เช่น มีพื้นที่ส่วนกลางที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือในช่วง Covid-19 องค์กรควรเตรียมพื้นที่ที่พนักงานสามารถประชุม และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานทางไกลได้ ไปจนถึงจุดเล็กๆ ที่หลายองค์กรอาจมองข้าม เช่น ระดับความสว่างของแสงไฟในออฟฟิศ อากาศ อุณหภูมิ ระยะห่างของโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นตัวช่วยด้านประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความผ่อนคลายได้ในทางอ้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่พนักงานต้องได้ซึมซับในทุกๆ วัน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ และความพึงพอใจโดยรวม

สิ่งสำคัญของการทำ Employee Experience คือการที่องค์กรเข้าใจพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง จึงควรเริ่มตั้งแต่การทำแบบสำรวจภายในองค์กร หรือทำความเข้าใจผ่านการฟีดแบ็กในระดับทีม เพื่อให้สามารถกำหนดระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์มากที่สุด

Employee Experience ที่มีประสิทธิภาพยังสามารถขับเคลื่อน Business Value ได้ เพราะเมื่อประสบการณ์เหล่านั้นถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ย่อมส่งผลถึงความสำเร็จระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

#EmployeeExperience #EmployeeDevelopment

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]